کمپین سبد کالا ۲۰۰۰ دانش آموز

200,000,000
تومان از 200,000,000 جمع آوری شده است.

100.00%
باقی مانده 0 تومان

هفت سین من سبزی دستان توست وقتی که مهربانی می کاری در آستانه سال نو سفره های خالی منتظر رویش دانه های مهرند با مشارکت در تامین سبد کالای 2 هزار خانوار دانه های مهرتان را در حاصل خیزترین زمین بکاریدبه طول کامل تامین هزینه شده است