هفت سین من سبزی دستان توست وقتی که مهربانی می کاری در آستانه سال نو سفره های خالی منتظر رویش دانه های مهرند با مشارکت در تامین سبد کالای 2 هزار خانوار دانه های مهرتان را در حاصل خیزترین زمین بکارید


وضعیت پیشرفت کمپین:

100%

برآورد کل:

200,000,000

تومان

انجام شده:

200,000,000

تومان

باقی مانده:

0

تومان


به طول کامل تامین هزینه شده است