حمایت از دانش آموزان امیر حسین


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

حمایت از دانش آموزان امیر حسین


جمع آوری و پرداخت انلاین بورسیه تحصیلی دو دانش آموز مستعد تحصیل به یاد و خاطر امیر حسین میر حیدری


برآورد کل: 1,200,000 تومان

مشارکت توسط 37 نفر معادل: 1,095,000 تومان

باقی مانده: 105,000 تومان

91.25%

شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بتوانیم نام شما را در فهرست مشارکت کنندگان نمایش دهیم. در صورت ادامه باید اطلاعات شناسایی را وارد کنید ولی نام شما در بین پرداخت کنندگان نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش نام خود لطفا ابتدا ثبت نام کنیدمشارکت کنندگان در این کمپین

در جدول زیر افرادی که در این کمپین مشارکت کرده اند را مشاهده می کنید:


مشارکت کننده مبلغ مشارکت در تاریخ
بانی به مهربانی 20,000 تومان 15 آذر 1400 (13 ساعت قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 15 آذر 1400 (13 ساعت قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 15 آذر 1400 (16 ساعت قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 15 آذر 1400 (17 ساعت قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 08 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 08 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 08 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 08 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 08 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 08 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 08 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 08 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 08 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 08 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 70,000 تومان 19 آبان 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 18 آبان 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 18 آبان 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 30,000 تومان 17 آبان 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 17 آبان 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 16 آبان 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 15 آبان 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 15 آبان 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 15 آبان 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 15 آبان 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 15 آبان 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 15 آبان 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 180,000 تومان 05 مهر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 05 مهر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 05 مهر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 05 مهر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 05 مهر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 05 مهر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 05 مهر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 05 مهر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 05 مهر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 05 مهر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 05 مهر 1400 (2 ماه قبل)