دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 520 دانش آموز

سما


یازدهم

معدل 16.65

74 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

دانیال


اول دبستان

معدل 20

69 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرجس


پنجم دبستان

معدل 20

70 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

جواد


ششم دبستان

معدل 17.5

79 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


پنجم دبستان

معدل 20

87 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرمحمد


دوم دبستان

معدل 20

103 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتنا


چهارم دبستان

معدل 13

95 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اصغر


چهارم دبستان

معدل 18.25

95 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرکیان


اول دبستان

معدل 17

95 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صالح


ترم چهارم دانشگاه

معدل 15.07

173 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد عرفان


دوم دبستان

معدل 19.5

99 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شهاب


دهم متوسطه

معدل 7.18

129 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


سوم دبستان

معدل 20

120 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آمنه


یازدهم

معدل 17.02

129 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ششم دبستان

معدل 20

122 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


پنجم دبستان

معدل 19.75

119 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کوثر


سوم دبستان

معدل 20

120 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساعد


هفتم متوسطه

معدل 16.29

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 520 دانش آموز