دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 372 دانش آموز

محمدرضا


ترم دوم دانشگاه

معدل 9.58

17 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 18.74

16 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

غزل


ششم دبستان

معدل 15.75

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرین


نهم متوسطه

معدل 13.54

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیدا


ششم دبستان

معدل 18.5

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


دهم متوسطه

معدل 13.02

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیایش


سوم دبستان

معدل 19

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


یازدهم

معدل 19.3

18 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

وجیهه


هشتم متوسطه

معدل 16.36

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


نهم متوسطه

معدل 17.79

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


دهم متوسطه

معدل 16.41

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبیرستان

معدل 6.53

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

دانیال


پنجم دبستان

معدل 15.5

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بیتا


چهارم دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


چهارم دبستان

معدل 18.5

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر محمد


ششم دبستان

معدل 18.75

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه زهرا


هفتم متوسطه

معدل 19.79

15 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 372 دانش آموز