دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 264 دانش آموز

فاطمه


یازدهم

معدل 19

136 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهره


چهارم دبیرستان

معدل 12.67

102 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


چهارم دبیرستان

معدل 15.05

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


دهم متوسطه

معدل 18.6

145 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الیاس


یازدهم

معدل 15.21

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


ششم دبستان

معدل 16

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خالد


پنجم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


هفتم متوسطه

معدل 19.5

129 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

دانیال


هفتم متوسطه

معدل 19.07

122 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدعارف


دوم دبستان

معدل 19

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهرناز


هفتم متوسطه

معدل 18.36

111 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتنا


دوم دبستان

معدل 19

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راضیه


سوم دبستان

معدل 17.75

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


یازدهم

معدل 18

134 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیدا


پنجم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ششم دبستان

معدل 19.75

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسینعلی


دوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدفاروق


سوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 264 دانش آموز