حامی


حامی، نیکوکاری است که تامین کل و یا بخشی از مبلغ بورسیه یک دانش آموز را برای مدتی دلخواه برعهده می گیرد.

حامی، نیکوکاری است که تامین کل و یا بخشی از مبلغ بورسیه یک دانش آموز را برای مدتی دلخواه برعهده می گیرد. مبلغ بورسیه دانش آموزان بر اساس متغیرهایی چون مقطع تحصیلی، معدل و امتیازات حاصل از دستاوردهای علمی، آموزشی، فرهنگی و ... آنها تعیین می شود. این مبلغ بین دانش اموزان متغیر است و حامی می تواند پرداخت این مبلغ را از یک ماه تا هر زمان که تمایل دارد بر عهده گیرد.

گزارش پیشرفت، دستاوردها و شرح حال دانش آموز به همراه عکس وی در بخش گزارشات دانش آموزان من درج می شود. با توجه به اینکه مبلغ بورسیه دانش آموزان با توجه به امتیازات آنها تعیین می شود، در صورت افزایش امتیاز ما به التفاوت بورسیه دانش آموز در بخش صورت حساب حامی قابل روئیت می باشد. حامی می تواند در صورت تمایل خود اقدام به پرداخت این مبلغ نماید.