جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
فاطمه زهرا 875 تومان 1% فروردین 1399
مریم 119,000 تومان 100% فروردین 1399
آیدا 117,250 تومان 100% فروردین 1399
سبحان 11,725 تومان 10% فروردین 1399
ریحانه 4,830 تومان 4% فروردین 1399
فیروزه 105,525 تومان 90% فروردین 1399
محمد حسین 12,075 تومان 10% فروردین 1399
محمدسینا 4,375 تومان 4% فروردین 1399
محمدرضا 58,625 تومان 50% فروردین 1399
ابوالفضل 120,750 تومان 100% فروردین 1399
رقیه 399 تومان 0% فروردین 1399
امیرحسین 149,912 تومان 80% فروردین 1399
عباس 127,750 تومان 100% فروردین 1399
الیاس 89,425 تومان 70% فروردین 1399
ابوالفضل 145,600 تومان 100% فروردین 1399
رویا 66,150 تومان 60% فروردین 1399
محمد امین 12,075 تومان 10% فروردین 1399
محنا سادات 145,600 تومان 100% فروردین 1399
امیر 89,425 تومان 70% فروردین 1399
فاطمه 52,850 تومان 40% فروردین 1399
آتنا 47,250 تومان 40% فروردین 1399
مهسا 128,450 تومان 100% فروردین 1399
امیرحسین 15,330 تومان 11% فروردین 1399

نمایش 16501 تا 16523 از 16523 رکورد