جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
مبینا 128,520 تومان 60% اسفند 1400
آیدا 168,840 تومان 100% اسفند 1400
زهرا 95,256 تومان 60% اسفند 1400
علی 89,838 تومان 50% اسفند 1400
زهرا 170,100 تومان 100% اسفند 1400
فاطمه 10,080 تومان 6% اسفند 1400
امیرحسین 158,760 تومان 100% اسفند 1400
محمد عدنان 171,360 تومان 100% اسفند 1400
امیرحسین 166,320 تومان 100% اسفند 1400
الناز 183,960 تومان 100% اسفند 1400
مهسا 84,420 تومان 50% اسفند 1400
نگین 86,940 تومان 50% اسفند 1400
رضا 173,880 تومان 100% اسفند 1400
علی 183,960 تومان 100% اسفند 1400
فاطمه 3,780 تومان 2% اسفند 1400
حدیث 48,762 تومان 30% اسفند 1400
امید 3,125 تومان 2% اسفند 1400
مراد 2,520 تومان 1% اسفند 1400
سامیار 171,360 تومان 100% اسفند 1400
حدیث 199,332 تومان 100% اسفند 1400
فاطمه زهرا 158,760 تومان 100% اسفند 1400
کوثر 85,680 تومان 50% اسفند 1400
نگار 4,284 تومان 2% اسفند 1400
حسین 227,808 تومان 100% اسفند 1400
امیر حسین 173,880 تومان 100% اسفند 1400
عمر 119,952 تومان 70% اسفند 1400
مهرانگیز 171,360 تومان 100% اسفند 1400
محمد مهدی 119,952 تومان 70% اسفند 1400
زینب 17,136 تومان 10% اسفند 1400
رضا 173,880 تومان 100% اسفند 1400
مهتاب 16,884 تومان 10% اسفند 1400
کیانا 173,880 تومان 100% اسفند 1400
نازنین زهرا 171,360 تومان 100% اسفند 1400
حسین 175,392 تومان 100% اسفند 1400
آیلین 171,360 تومان 100% اسفند 1400
علی 171,360 تومان 100% اسفند 1400
سدیس 171,360 تومان 100% اسفند 1400
رقیه 170,100 تومان 100% اسفند 1400
فاطمه زهرا 166,320 تومان 100% اسفند 1400
امیر عباس 131,544 تومان 60% اسفند 1400
فاطمه 51,912 تومان 20% اسفند 1400
آسنا 158,760 تومان 100% اسفند 1400
مهدیه 173,880 تومان 100% اسفند 1400
زهرا 183,204 تومان 100% اسفند 1400
ملیکا 211,781 تومان 100% اسفند 1400
سارا 168,840 تومان 100% اسفند 1400
آیناز 171,360 تومان 100% اسفند 1400
نرگس 158,760 تومان 100% اسفند 1400
آسنا 158,760 تومان 100% اسفند 1400
متین 34,776 تومان 20% اسفند 1400

نمایش 1 تا 50 از 26004 رکورد