جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1398


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
آموزشی محمد سعید 0 جلسه تقویتی ریاضی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 11
مددکاری سعدیه 0 جلسه مشاوره فردی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
مددکاری مریم 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
مددکاری عایشه 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
مددکاری ایوب 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
مددکاری فاطمه 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
مددکاری مریم 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
مددکاری امیرعباس 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
مددکاری سمانه 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
مددکاری علیرضا 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
مددکاری راضیه 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
مددکاری علی 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
مددکاری فاطمه 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
مددکاری اسماعیل 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 08
معیشتی زینب 0 قلم کالا پوشاک 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 06
معیشتی رضا 0 قلم کالا پوشاک 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 06
معیشتی زهرا 0 قلم کالا پوشاک 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 06
مددکاری امیرحسین 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری نائله 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری امیر رضا 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری محمدمهدی 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
معیشتی محمدمهدی 0 قلم کالا البسه کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری زهرا 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری سمیرا 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری راضیه 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری دینا 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری محمد حسین 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری زینب 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری ابوالفضل 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری مهدیه 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری محمد امین 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری فاطمه زهرا 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری عایشه 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری فاطمه 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری نازنین زهرا 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
مددکاری سارا 0 جلسه مشاوره تربیتی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 05
آموزشی منا 0 جلسه مشاوره تحصیلی 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 04
معیشتی ریحانه 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03
معیشتی آصف 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03
معیشتی فاطمه 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03
معیشتی محمدیاسین 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03
معیشتی آنیتا 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03
معیشتی یسنا 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03
معیشتی مریم 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03
معیشتی مژگان 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03
معیشتی امیرحسین 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03
معیشتی سلدا 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03
معیشتی محمد 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03
معیشتی راضیه 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03
معیشتی شاهرخ 0 قلم کالا البسه و کفش عید 0.00 تومان 0.00 تومان 98 اسفند 03

نمایش 1 تا 50 از 2920 رکورد