جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1400


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
معیشتی محراب 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی زهرا 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی هانیه 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی طهورا 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی محمد مهدی 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی شکیلا 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی روژان 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی عسل 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی ارشیا 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی محمدامین 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی احمدرضا 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی ساناز 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی مبین 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی محمد حسین 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی محسن 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی سبحان 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی سوگند 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی آیدا 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی هانیه سادات 1 قلم کالا بسته غذایی 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی مبینا 1 جلسه اردو 120000.00 تومان 120000.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی پوریا 1 جلسه اردو 80000.00 تومان 80000.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی دینا 1 جلسه اردو 80000.00 تومان 80000.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی ستایش 1 قلم کالا اردو 80000.00 تومان 80000.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی ابوالفضل 1 جلسه اردو 80000.00 تومان 80000.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی عباس 2 جلسه اردو 80000.00 تومان 80000.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی علیرضا 1 جلسه اردو 120000.00 تومان 120000.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی ابوالفضل 1 جلسه اردو 80000.00 تومان 80000.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی مریم 1 جلسه اردو 80000.00 تومان 80000.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی نازنین فاطمه 1 جلسه اردو 80000.00 تومان 80000.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی مریم 1 جلسه اردو 120000.00 تومان 120000.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی امیرحسین 1 جلسه اردو 120000.00 تومان 120000.00 تومان 0 اسفند 26
فرهنگی محسن 1 جلسه اردو 120000.00 تومان 120000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی امیررضا 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی زیبا 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی نرجس 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی رقیه 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی فریبا 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی صالح 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی آیدا 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی زهرا 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی درسا 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی مبینا 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی زینب 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی ابوالفضل 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی رقیه 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی امیرعلی 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی پریا 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی مهران 7 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی علی 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26
معیشتی مهرانه 5 قلم کالا سبد کالا 220000.00 تومان 200000.00 تومان 0 اسفند 26

نمایش 1 تا 50 از 38996 رکورد