جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1400


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
آموزشی امیر حسین 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
آموزشی امیر محمد 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
مددکاری امیر محمد 2 جلسه مشاوره تربیتی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
آموزشی امیر 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
مددکاری امیر 2 جلسه مشاوره تربیتی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
آموزشی نرگس 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
معیشتی رضا 10 قلم کالا بسته ی غذایی 600000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
مددکاری مهدی 1 جلسه مشاوره فردی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
آموزشی مهدی 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
مددکاری مهدی 3 جلسه مشاوره تربیتی 180000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
مددکاری حدیثه 1 جلسه مشاوره فردی 130000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
آموزشی فاطمه 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
مددکاری فاطمه 2 جلسه مشاوره تربیتی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
مددکاری محدثه 1 جلسه مشاوره فردی 130000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
مددکاری مائده 6 جلسه مشاوره فردی 650000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
مددکاری فاطمه 1 جلسه مشاوره فردی 130000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
مددکاری هستی 4 جلسه مشاوره فردی 130000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
آموزشی رضا 12 قلم کالا وسایل کمک آموزشی 150000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
معیشتی رضا 10 قلم کالا ارزاق 6000000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
مددکاری محمد جواد 2 جلسه مشاوره تربیتی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
آموزشی حسین 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
معیشتی حسین 5 قلم کالا مواد غذایی 450000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 15
معیشتی فاطمه 1 قلم کالا بخاری 300000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
خواهر دانش آموز سید یعقوب 2 قلم کالا لباس 200000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
آموزشی مریم 1 قلم کالا وسایل کمک آموزشی 3500000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
آموزشی جواد 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری جواد 2 جلسه مشاوره تربیتی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
آموزشی جواد 5 قلم کالا لوازم تحریر 450000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
آموزشی زهرا 5 قلم کالا لوازم تحریر 450000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
آموزشی زهرا 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری زهرا 2 جلسه مشاوره تربیتی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
آموزشی محمد جواد 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری محمد جواد 2 جلسه مشاوره تربیتی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
آموزشی کیانا 5 قلم کالا لوازم تحریر 450000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
آموزشی کیانا 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
آموزشی مهری 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
آموزشی زینب 2 جلسه مشاوره تحصیلی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری زینب 2 جلسه مشاوره تربیتی 120000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
معیشتی ساغر 1 قلم کالا کارت فروشگاه رفاه 132000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری نازنین فاطمه 1 جلسه مشاوره تربیتی 80000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری هستی 1 جلسه مشاوره تربیتی 80000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری مائده 1 جلسه مشاوره تربیتی 80000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری محمدرضا 1 جلسه مشاوره تربیتی 80000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری فاطمه 1 جلسه مشاوره تربیتی 80000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری راضیه 1 جلسه مشاوره تربیتی 80000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری یلدا 1 جلسه مشاوره تربیتی 20000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری فاطمه 1 جلسه مشاوره رفتاری 80000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 14
معیشتی فاطمه 2 قلم کالا مواد پروتئینی و میوه 75000.00 تومان 75000.00 تومان 0 آذر 14
معیشتی حدیث 5 قلم کالا سبد کالا 230000.00 تومان 230000.00 تومان 0 آذر 14
مددکاری ستاره 2 جلسه مشاوره ی فردی با روان شناس شعبه ی تهران 240000.00 تومان 0.00 تومان 0 آذر 13

نمایش 1 تا 50 از 28561 رکورد