می خواهم بانی شوم


شما هم می توانید در این امر خیر سهیم باشید.

می خواهم بانی شوم

لطفا مشخص نمایید که مایلید تا بانی خدمات چه تعداد دانش آموز و برای چند ماه باشید؟
سرانه علی الحساب هر دانش آموز برای سال 1402 معادل 600,000 تومان است.

چه تعداد دانش آموز؟

X

چند ماه؟

جمع مبلغ

6,000,000 تومان


آیا دانش آموزان از شعبه های خاصی مدنظر است؟نحوه پرداخت: