جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
سید محمد 144,900 تومان 100% اسفند 1399
امید 92,610 تومان 70% اسفند 1399
زهرا 132,300 تومان 100% اسفند 1399
رضا 142,800 تومان 100% اسفند 1399
مهدی 144,900 تومان 100% اسفند 1399
لیلا 147,630 تومان 100% اسفند 1399
امیرحافظ 142,800 تومان 100% اسفند 1399
حسین 134,946 تومان 100% اسفند 1399
امیرطاها 142,800 تومان 100% اسفند 1399
غزل 135,450 تومان 100% اسفند 1399
زهرا 182,700 تومان 100% اسفند 1399
هلنا 135,450 تومان 100% اسفند 1399
مهسا 137,550 تومان 100% اسفند 1399
فاطمه 181,230 تومان 100% اسفند 1399
مژگان 212,772 تومان 100% اسفند 1399
مرضیه 330,540 تومان 100% اسفند 1399
مهدیس 119,070 تومان 90% اسفند 1399
سارینا 132,300 تومان 100% اسفند 1399
زهرا 132,300 تومان 100% اسفند 1399
مریم 142,800 تومان 100% اسفند 1399
ابوالفضل 142,800 تومان 100% اسفند 1399
ابوالفضل 132,300 تومان 100% اسفند 1399
مهدی 140,700 تومان 100% اسفند 1399
سارینا 144,900 تومان 100% اسفند 1399
ثنا 142,800 تومان 100% اسفند 1399
زهرا 144,900 تومان 100% اسفند 1399
ریحانه 140,700 تومان 100% اسفند 1399
محمد 142,800 تومان 100% اسفند 1399
عیسی 132,300 تومان 100% اسفند 1399
فاطمه 140,196 تومان 100% اسفند 1399
حسین 176,610 تومان 100% اسفند 1399
محمد 166,110 تومان 100% اسفند 1399
پریسا 28,980 تومان 20% اسفند 1399
عمران 142,800 تومان 100% اسفند 1399
محمد فاروق 144,900 تومان 100% اسفند 1399
حیدرعلی 144,900 تومان 100% اسفند 1399
حسن 158,130 تومان 100% اسفند 1399
نازنین 140,700 تومان 100% اسفند 1399
اسما 140,700 تومان 100% اسفند 1399
اسرا 135,450 تومان 100% اسفند 1399
المیرا 140,700 تومان 100% اسفند 1399
متین 140,700 تومان 100% اسفند 1399
آرمین 153,300 تومان 100% اسفند 1399
فریبا 198,408 تومان 100% اسفند 1399
اقلیما 142,800 تومان 100% اسفند 1399
محمدرضا 144,900 تومان 100% اسفند 1399
مهرانا 135,450 تومان 100% اسفند 1399
نرگس 132,300 تومان 100% اسفند 1399
سلینا 114,240 تومان 80% اسفند 1399
عمر 140,700 تومان 100% اسفند 1399

نمایش 1 تا 50 از 16523 رکورد