درباره ما

به مهربانی سامانه آنلاین حمایت از تحصیل کودکان است که تحت نظارت موسسه فرهنگی دارالاکرام فعالیت می کند. در تلاش هستیم با ایجاد هم افزایی و یک پارچه نمودن کمک های مردمی، قدمی در رفع معضل ترک تحصیل کودکان برداریم.