کمک مستقیم به نیازمندان

سپتامبر 11, 2019

کمک به نیازمندان

 راه های کمک مستقیم به نیازمندان انسان موجودی است اجتماعی که به دلیل نیازهای مادی و معنوی با دیگر اعضای اجتماع تعامل برقرار می سازد. تعاملات […]