جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1399


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
مددکاری امیرمحمد 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
مددکاری فاطمه 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
مددکاری ستایش 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
مددکاری زهرا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
مددکاری منا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
مددکاری فاطمه 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
مددکاری سجاد 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
مددکاری سید علی 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
مددکاری سیدمهدی 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
مددکاری ابوالقاسم 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
مددکاری سید پویان 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
مددکاری حسین 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
فرهنگی علیرضا 1 مورد مشاوره مدیرت خانواده 50000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 30
آموزشی ابوالفضل 1 قلم کالا کتاب خوانی 5000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی ابوالفضل 5 جلسه کلاس زیست 700000.00 تومان 700000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی علی 3 قلم کالا هدیه فرهنگی 90000.00 تومان 90000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی سارا 5 جلسه کلاس های زیست 700000.00 تومان 700000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی سارا 2 قلم کالا هدیه فرهنگی 70000.00 تومان 70000.00 تومان 99 اسفند 28
بهداشت و درمان سارا 1 مورد اپتومتریست 230000.00 تومان 230000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی سارا 3 مورد کتاب خوانی 15000.00 تومان 15000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی مبینا 1 مورد مشاوره مدیرت خانواده 50000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
بهداشت و درمان مبینا 1 مورد دکتر 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 اسفند 28
بهداشت و درمان ابوالفضل 1 مورد کمک هزینه خرید دارو 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی سارینا 2 قلم کالا هدیه فرهنگی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی سارینا 1 مورد کتاب خوانی 5000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی مهدی 6 قلم کالا سبدکالا 200000.00 تومان 200000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی مهدی 1 قلم کالا اهدا گوشی 2000000.00 تومان 2000000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی مهدی 2 قلم کالا پوشاک 200000.00 تومان 200000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی مهدی 1 جلسه مشاوره مدیریت خانواده 50000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی مهدی 4 مورد برنامه کتابخوانی 20000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی دانیال 1 مورد عیدانه نقدی 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی دانیال 1 قلم کالا پوشاک 60000.00 تومان 60000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی دانیال 10 مورد برنامه کتابخوانی 50000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی زهرا 2 مورد هدیه فرهنگی 120000.00 تومان 120000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی زهرا 9 مورد برنامه کتاب خوانی 45000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی زهرا 1 مورد یک کیسه آرد 60000.00 تومان 60000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی حسین 1 جلسه مشاوره مدیرت خانواده 50000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی یلدا 1 قلم کالا سبد کالا 160000.00 تومان 160000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی حسین 1 قلم کالا تقویتی ریاضی 100000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی حسین 1 قلم کالا پیراهن 70000.00 تومان 70000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی نگین 1 قلم کالا سبد کالا 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی الیسا 1 مورد وسایل کمک آموزشی 3300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی مهلا 1 مورد وسایل کمک آموزشی 3300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی نگین 1 مورد عیدانه نقدی 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی سحر 1 مورد آرزوی لباس عید 500000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی مهلا 1 مورد لباس عید 500000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی محنا 1 مورد آرزوی لباس عید 500000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی رضا 1 مورد عیدانه نقدی 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی زهرا 1 مورد سبد کالا 185000.00 تومان 185000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی درسا 1 مورد سبد کالا 185000.00 تومان 185000.00 تومان 99 اسفند 28

نمایش 1 تا 50 از 17964 رکورد