جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1399


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
فرهنگی علی 2 مورد مشاوره مدیرت خانواده 140000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی علی 3 مورد کتاب خوانی 15000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
بهداشت و درمان زینب 1 مورد آزمایشگاه 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی ابوالفضل 1 جلسه کلاس ریاضی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی ابوالفضل 1 قلم کالا سبد کالا 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی شهرام 12 قلم کالا ظرف آشپزخانه 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 اسفند 27
معیشتی شایان 1 قلم کالا سبد کالا 120000.00 تومان 120000.00 تومان 99 اسفند 27
بهداشت و درمان شایان 1 قلم کالا مواد شوینده 19000.00 تومان 19000.00 تومان 99 اسفند 27
معیشتی شایان 2 قلم کالا پوشاک 180000.00 تومان 180000.00 تومان 99 اسفند 27
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدانه 800000.00 تومان 800000.00 تومان 99 اسفند 27
معیشتی سید محمد رضا 1 مورد خرید خانه 99999999.99 تومان 99999999.99 تومان 99 اسفند 27
معیشتی سید محمد رضا 1 مورد وام 10000000.00 تومان 10000000.00 تومان 99 اسفند 27
معیشتی امیرمحمد 5 قلم کالا سبدکالا 185000.00 تومان 170000.00 تومان 99 اسفند 27
مددکاری معصومه 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی سید مهدی 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری امیرحسین 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری مریم 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری حسین 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری زهرا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی شیما 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری امیرمحمد 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری زهرا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری حسین 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری سیدامیر 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی صادق 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری امیرعباس 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری سمیرا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری جواد 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی سیده ریحانه 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری زینب 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری نرجس 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری عدنان 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری فاطمه السادات 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی مریم 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری علیرضا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری امیرعلی 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری سعید 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی بهاره 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری حسین 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری امیرمحمد 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری محمد رضا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری نازنین 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی محمد امین 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری فاطمه 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری علیرضا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری فاطمه 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی محدثه 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری مریم 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری صدیقه 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری حسین 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26

نمایش 101 تا 150 از 17964 رکورد