جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1399


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
مددکاری رقیه 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی ملیکا 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری هستی 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری ستایش 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری حسین 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
بهداشت و درمان فاطمه 1 مورد دندان پزشکی 1000000.00 تومان 1000000.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری مینا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری رضا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری رضا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری مجتبی 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری ایلیا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری آنیتا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری فرشاد 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری درسا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری مهدی 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری محمد رضا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری یحیی 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
آموزشی محمد 1 مورد مشاوره مدیریت خانواده 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری پیمان 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری امیرمحمد 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری علیرضا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
بهداشت و درمان محمد 1 مورد دندان پزشکی 115000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری مریم 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری امیرحسین 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری محمد 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری دیانا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری سبحان 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری امیرحسین 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
بهداشت و درمان محمد 1 مورد دندان پزشکی 85000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری امیرعباس 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری محمد مهدی 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری غلامرضا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری فاطمه 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری غلامرضا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری سینا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری حمیدرضا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری غلامرضا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری حسین 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری ابوالفضل 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی سجاد 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری مرضیه 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری ریحانه 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
بهداشت و درمان آنیتا 3 قلم کالا پک بهداشتی 35000.00 تومان 35000.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی محمد ابراهیم 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری یسنا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی مریم سادات 1 مورد عیدانه 500000.00 تومان 500000.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری فاطمه السادات 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی امیر محمد 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری فاطمه 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
آموزشی امیرحسام 1 قلم کالا اهدای تبلت دانش آموزی 3800000.00 تومان 3800000.00 تومان 99 اسفند 26

نمایش 151 تا 200 از 17964 رکورد