جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1399


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
مددکاری حسین 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی محدثه 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری آنیسا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی امیرحسام 1 قلم کالا سبد کالا 200000.00 تومان 200000.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری محمد مهدی 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
آموزشی فاطمه 39 قلم کالا کتاب خوانی 195000.00 تومان 195000.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری زهرا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری ستایش 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری رضا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری ابوالفضل 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی آذین 6 قلم کالا سبد کالا 160000.00 تومان 160000.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری سیدحسین 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی جواد 1 قلم کالا سبد کالا 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی یانا 1 مورد اهدا بسته معیشتی عیدانه 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری مریم 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری فاطمه السادات 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
آموزشی امیررضا 4 مورد کتاب خوانی 20000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی پژمان 1 قلم کالا دریافت یک کیسه ارد 60000.00 تومان 60000.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری زهرا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
آموزشی نازنین 1 جلسه مشاوره تحصیلی 250000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری حسین 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری سمیرا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
بهداشت و درمان محمد 1 جلسه چکاپ 25000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری محمد مهدی 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری عرفان 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری نرجس 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
آموزشی غلامرضا 1 جلسه مشاوره تحصیلی 250000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری ستایش 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری فاطمه 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری امیرعلی 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
آموزشی غلامرضا 1 جلسه مشاوره تحصیلی 250000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری فاطمه 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری هانیه 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
آموزشی غلامرضا 1 قلم کالا وسایل کمک آموزشی 700000.00 تومان 700000.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری سارا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری علیرضا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
آموزشی غلامرضا 12 مورد نیازمند کتاب 1000000.00 تومان 1000000.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری مهرانگیز 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری حسین 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری صدیقه 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
آموزشی غلامرضا 1 مورد خرید اینترنت آموزشی 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری مهرانگیز 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری شهلا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری ستایش 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
معیشتی غلامرضا 1 مورد وام از صندق قرض الحسنه موسسه 400000.00 تومان 400000.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری امیررضا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری حمید رضا 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری رضا 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری آذین 1 ساعت مشاوره تحصیلی 30000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26
مددکاری فاطمه 3 ساعت مشاوره مدیریت خانواده 120000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 26

نمایش 201 تا 250 از 17964 رکورد