جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1399


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
معیشتی هستی 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 04
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدی 50000.00 تومان 50000.00 تومان 99 فروردین 04
معیشتی ملیکا 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 04
معیشتی پریا 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 04
معیشتی پارسا 1 قلم کالا عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 04
معیشتی امین 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 04
معیشتی فاطمه 1 قلم کالا عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 04
معیشتی فضل اله 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 04
معیشتی محمد هادی 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 04
معیشتی پارسا 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 04
فرهنگی فاطمه 1 قلم کالا هدیه ی عیدی 200000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 03
معیشتی مهدی 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 02
معیشتی زینب السادات 9 قلم کالا بسته ارزاق 150000.00 تومان 15000.00 تومان 99 فروردین 01
معیشتی حسین 7 قلم کالا ارزاق 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 01

نمایش 17951 تا 17964 از 17964 رکورد