جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1399


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
معیشتی پریا 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 06
معیشتی مهدی 1 مورد عیدی 50000.00 تومان 50000.00 تومان 99 فروردین 06
معیشتی حسین 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی بیتا 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی زینب 1 مورد عیدی 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی نازنین 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی علیرضا 1 ساعت عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی سارا 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی علی 1 مورد عیدی 200000.00 تومان 200000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی محمد مهدی 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی زهرا 4 قلم کالا بسته غذایی 320000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی یاسمن 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی زینب 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی امیرعباس 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی غلامرضا 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی شهلا 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی لیلا 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی نرگس 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 05
فرهنگی فاطمه 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی امیر 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 05
فرهنگی فاطمه 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 05
فرهنگی پریا 1 مورد کارگاه فرهنگی 200000.00 تومان 200000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی حدیث 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدی 200000.00 تومان 200000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی فاطمه السادات 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی عرفان 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدی 220000.00 تومان 220000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی محمد 1 مورد عیدی 50000.00 تومان 50000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی علیرضا 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی سیدمهدی 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی سیده حدیث 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی امیرحسام 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی حسین 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی شایان 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی طیبه 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی محمد رضا 1 مورد تامین درب و پنجره منزل 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی ملیکا 1 مورد عیدی 50000.00 تومان 50000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی علیرضا 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدی 80000.00 تومان 80000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی عاطفه 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی ستایش 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی علی 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی امیرحسین 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی حسین 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی احمدرضا 1 مورد عیدی 200000.00 تومان 200000.00 تومان 99 فروردین 05
معیشتی مهدی 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 04
معیشتی سپیده 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 04
معیشتی مهشید 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 04
معیشتی سیدمحمدحسین 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 04

نمایش 17901 تا 17950 از 17964 رکورد