جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1399


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
بهداشت و درمان فاطمه 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان علی اکبر 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان محمدحسین 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان مریم 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان نرگس 2 قلم کالا مواد شوینده و ضد عفونی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان الهام 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان آرش 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان محدثه 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان ریحانه 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان محمد رضا 4 قلم کالا اقلام بهداشتی 130000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
معیشتی محمد مهدی 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان مریم 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان یسنا 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان محمد جواد 3 قلم کالا نیازمند مواد شوینده و ضد عفونی و الکل 79000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان سید علیرضا 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
بهداشت و درمان سیده فاطمه 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 11
معیشتی نگین 2 قلم کالا بخاری 130000.00 تومان 130000.00 تومان 99 فروردین 10
معیشتی فرزاد 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 09
معیشتی زینب السادات 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 09
معیشتی امیر رضا 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 09
معیشتی مهدیه 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 09
معیشتی مرجان 1 مورد پول 100000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 08
معیشتی یوسف 9 قلم کالا بسته ارزاق 7000000.00 تومان 15000.00 تومان 99 فروردین 07
بهداشت و درمان فاطمه 2 قلم کالا اقلام بهداشتی 63000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 07
معیشتی بیتا 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 07
فرهنگی مهرناز 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 07
معیشتی امیرحسین 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 07
فرهنگی فاطمه 1 مورد کارگاه فرهنگی 48000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 07
فرهنگی محمدجواد 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 07
معیشتی سیده مبینا 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 07
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 06
معیشتی محمد حسن 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 06
معیشتی نرگس 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 06
معیشتی گل نسا 5 قلم کالا سبد غذایی 260000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی سیده حدیث 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 06
معیشتی حدیثه 5 قلم کالا سبد کالای عید 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی سارینا 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی مهسا 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی علی 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی زینب 1 مورد کارگاه فرهنگی 45000.00 تومان 45000.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی ابراهیم 1 ساعت کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی ملیکا 1 مورد کارگاه فرهنگی 45000.00 تومان 45000.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی ملیکا 1 مورد کارگاه فرهنگی 80000.00 تومان 80000.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی شایان 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی علی 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی مرجان 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی فاطمه 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 06
فرهنگی عسل 1 مورد کارگاه فرهنگی 40000.00 تومان 40000.00 تومان 99 فروردین 06
معیشتی حسین 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 06
معیشتی ملیکا 1 مورد عیدی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 فروردین 06

نمایش 17851 تا 17900 از 17964 رکورد