دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 181 دانش آموز

اسما


چهارم دبستان

معدل 19.5

104 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صفورا


هشتم متوسطه

معدل 18.76

117 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهرناز


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


دهم متوسطه

معدل 16.6

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میر علی اصغر


سوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 18.21

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


هشتم متوسطه

معدل 18.86

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سجاد


نهم متوسطه

معدل 18

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

احمد رضا


چهارم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 17.21

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فائزه


نهم متوسطه

معدل 19.9

135 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


دوم دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 18.71

130 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پریسا


چهارم دبیرستان

معدل 15.71

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شهربانو


هفتم متوسطه

معدل 15.21

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 12.39

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


چهارم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

متین


هشتم متوسطه

معدل 14.71

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 181 دانش آموز