دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 220 دانش آموز

مریم


هشتم متوسطه

معدل 18.64

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


پنجم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 18.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 19.08

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


هشتم متوسطه

معدل 18.86

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

داود


نهم متوسطه

معدل 16

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سجاد


نهم متوسطه

معدل 18

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

احمد رضا


چهارم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

جنت


هشتم متوسطه

معدل 19.64

146 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بیتا


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه السادات


چهارم دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 18.71

130 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 17.21

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سجاد


نهم متوسطه

معدل 13.79

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ششم دبستان

معدل 17.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرمینا


ششم دبستان

معدل 17.64

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


هشتم متوسطه

معدل 13.07

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میرامیرحسین


ششم دبستان

معدل 15.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 220 دانش آموز