دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 181 تا 198 از 434 دانش آموز

ابوالفضل


هشتم متوسطه

معدل 14.38

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


دوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مینا


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هفتم متوسطه

معدل 15.07

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یسنا


چهارم دبستان

معدل 15

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرجس


سوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


پنجم دبستان

معدل 18.25

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ماریا


سوم دبستان

معدل 19

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاروق


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مونس


چهارم دبستان

معدل 19.75

170 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عباس


پنجم دبستان

معدل 18.75

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر مهدی


نهم متوسطه

معدل 18

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 17.49

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


هفتم متوسطه

معدل 15.5

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 15.29

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید ماهان


اول دبستان

معدل 19

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اصغر


چهارم دبستان

معدل 19.5

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 181 تا 198 از 434 دانش آموز