آموزش مهارت های فنی و حرفه ای؛ راهکاری برای تضمین آینده شغلی جوانان کشور