خاک سپاری کودک کار 11 ساله در روز جهانی مبارزه با کار کودک