مددکاران، چتر حمایت مددجویان و آسیب دیدگان اجتماعی