مزیت های به مهربانی

کارآفرینی اجتماعی

مبلغ بورسیه دانش آموز به صورت پویا، بر اساس امتیازی که بنا بر مقطع، معدل و دستاوردهای فرهنگی، هنری، ورزشی و … خود کسب می کند محاسبه و پرداخت می گردد. با این روش دانش آموز در فرآیند دریافت بورسیه خود دخیل خواهد بود.

کاهش چشمگیر هزینه های سربار

موسسه دارالاکرام، با به کارگیری سامانه “به مهربانی” به جای نیروی انسانی، فعال کردن نیروهای داوطلب به جای نیروهای موظف، حذف شعب فیزیکی و … هزینه های جاری خود را به حداقل رسانده است.

توسعه فعالیت در مناطق دور افتاده

استفاده از سامانه “به مهربانی” بستر مناسب برای شناسایی، جذب و ورود دانش آموز به چرخه بورسیه را در تمامی مناطق دور افتاده کشور فراهم نموده است.

 

نوشته های مرتبط