معرفی دانش آموز در سامانه به مهربانی

مهمترین عنصر در استمرار فعالیت های به مهربانی و گسترش آن، وجود افرادی است که در شناسایی و معرفی دانش آموزان مستعد از تمام نقاط کشور سهیم می شوند.

یکی از مزیت های مهم به مهربانی ایجاد امکان هم افزایی در راستای شناسایی کودکان مستعد واجد شرایط است. به این معنا که هر فردی در هر جایی از کشور، با هر مذهب، نژاد، ملیت،  تحصیلات و … در صورتی که دانش آموزی را می شناسد که دارای شرایط ذیل است، می تواند مشخصات وی را در سامانه به مهربانی وارد نموده و منتظر تماس باشد. این مزیت می تواند موجب سهولت دسترسی به دانش آموزان مناطق دوردست گردد.

  • وضعیت سرپرستی : دانش آموز به دلایل طلاق والدین، فوت و یا از کارافتادگی پدر فاقد سرپرست موثر باشد.
  • وضعیت تحصیلی : دانش آموز مستعدی که در حال تحصیل و یا در خطر ترک تحصیل است.
  • وضعیت درآمد : خانواده درآمد ثابت قابل توجهی نداشته باشد و در تامین هزینه تحصیل فرزندان با مشکل مواجه شود.

نوشته های مرتبط