بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در گسترش عدالت اجتماعی