تفاهم نامه همکاری موسسه دارالاکرام با وزارت آموزش و پرورش کشور