قدردانی دانش آموزان دارالاکرام از کادر درمانی کشور