من چگونه می توانم از دانش آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر حمایت کنم؟