مدرسه سازی یا فرصت سازی برای دانش آموزان کم برخوردار