تعداد دختران بازمانده از تحصیل

مارس 17, 2019
کودک بازمانده از تحصیل

آشنایی با کودک بازمانده از تحصیل

 بازماندگی از تحصیل؛ آسیبی اجتماعی طبق پیمان نامه جهانی حقوق کودک که به امضای کشور ایران نیز رسیده است،باید حقوق کودک را در زمینه حمایت در […]